bubble 7.png
bubble 3.png
bubble 4.png
bubble 0.png
bubble 1.png
bubble 6.png
logo SS 2022-sm.png

Somatic            Science

The Science of Well Being

Somatic Science Consulting PTSD healing, anxiety healing, non-duality, depression healing, addiction healing,performance coaching, meditation healing, zhineng qigong